Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… хэгдыл дёломол олдо̄чӣл городылдӯбидерӣлсо̄ эӈэхӣл тэгэ̄лдулӣ улгучэ̄нчэ̄л…
Тар городылдӯбидерӣлбэел мэ̄мэ̄рилнӯнмэр а̄дяча̄тын, ху…
…э, Иса̄к нуӈанма̄н э̄рӣчэ̄, мэ̄ртынбидерӣлдӯннэӈдуктын, Хана̄ндук, эдэ̄н ахӣ…
Тар дӯннэдӯбидерӣлбэел со̄ эрӯл бичэ̄л, Бэгинмэ дэ̄пт…
Бэгин, тар городтӯ дя̄н-мал ӈӯӈнэтбидерӣлбэел бихиктын, городпа эӈэ̄тви а̄чин…
…н тыкӯлча̄, Артаксеракс дӯннэлдӯнбидерӣлиудеилвэ упкатпатын а̄чинӈӣда̄ви дя…
…ӈӣ бо̄ка̄рри о̄кин-да̄ сӣ дюлэдӯсбидерӣл, дяличӣ тӯрэ̄рвэс до̄лдыдярӣл ня…
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47