Частотность: 0,087% (106 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (4), бихим (3), гунчэ̄ (3), исса̄ (3), нуӈандӯн (3), сэвэкӣ (3), гӯсэ̄ (2), каныс (2), минэ (2), синнӯн (2), сэвэкӣн (2), хагдаса̄-да̄ (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бӣ (8), бихим (3), бэгин (2), гундэи (2), гуннэ (2), эдеӈэ̄ (2), аи-бэе (1), албахилкан (1), альфа (1), ама̄ка̄ (1), аривдярӣ (1), ая (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…бучэ̄лвэ аривдярӣ, бинӣвэ бӯдерӣбихим; Минэ тэде̄дерӣ бумӣ-кэт ардяӈа̄н…
Мария гунчэ̄: «Бӣ Бэгин бо̄ка̄нинбихим. Бэгин синдулӣ гуннэгэчӣнин о̄гин…
…энекэн, Мачара-амакан, — гунэн, бичэбихим-кэ гуным, дёромоксо, дэгиливчэ, — г…
…сӯс нуӈардӯтын гунчэ̄: «Бӣ чаӈӣтбихим-ӈӯ?
…ргэчӣр: Бӣ хокто, тэде̄, бинӣ-дэ̄бихим; Аминдула̄в исчарӣ хуӈту хокто а̄ч…
…тчана, Иаковтӯ гундечэ̄: «Бӣ Бэгинбихим, синӈӣ амака̄с Авра̄м-да̄, аминни …
Бӣ синнӯнбихим, сӣ ӣлэ̄-дэ̄ ӈэнэчэ̄лӣс, ӣдӯ-д…
(скрыть контекст)

Форма бихим встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)20
Мэӈрундя-мата (1981)2
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)3
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)66
Со бэе Эринындя-мата (1981)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)3
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)2
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
Итого109