Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

бо̄туртадук дя̄н умун сӣнмавча̄л алагӯву…
Умнэ̄кэ̄н, уӈкеро̄вун ча̄стӯн,бо̄турИоа̄ннӯн Сэвэкӣ дю̄ла̄н ӈэнэлдыдеч…
бо̄туртӯрэ̄чинин.
Горотор ӣлтэнчэ̄н,бо̄турӢсӯстулӣ тэде̄т алагӯлча̄, Бэгин…
Тадӯбо̄турхэгдыгӯ хирурӣ дю̄н тулгидэ̄дӯн б…
Эрэ̄ до̄лдыкса̄,бо̄турмӯлэ̄ хэтэкэнчэ̄, элбэскэ̄тчэнэ, ху…
Тэ̄лӣ Сэвэкӣ Эрӣндин нюӈнӣвдерӣбо̄турнуӈардӯтын гунчэ̄: «Исраиль бэгсэли…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64