Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄нми униетчэрӣ ахӣ, надан дыличӣ,дя̄ниечӣ-дэ̄ бэйӈэ̄,
Аха̄л,дя̄нумун алагӯвумнӣдула̄н эмэксэ̄л, ну…
Бэгин, тар городтӯдя̄н-мал ӈӯӈнэт бидерӣл бэел бихиктын,…
дя̄нхунӣлдулӣ гунмувкэ̄.
Гедеон,дя̄нбо̄ка̄рнӯнми суруксэ̄, Ва̄л хулгаки…
Нуӈартын умундӯдя̄нанӈанӣма̄ктӯ бидечэ̄л.
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59