Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…тын-кэ Иерусалӣмма нонон ганадуктындя̄нумун анӈаӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄н, эр горо…
Иуда бимнэдӯндя̄ндю̄гӣ алагӯвумнӣт Матпий сӣнмавч…
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
…л, ахӣларӣ бэевэ арчада̄вар ю̄чэ̄лдя̄нхунӣлва урэдеӈэ̄н.
…наптамал дёлоко̄р бичэ̄тын, тарилдӯдя̄нОдё̄кӣчил дукувча̄л бичэ̄тын.
Тардя̄нхуелдуквэр авгарача̄л бэелдук умунты…
Тэгэмэ̄р бинэндя̄ндяпкӣ анӈанӣдӯн Иосия Сэвэкӣ дю̄…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59