Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: бадялакӣ (1), бадялакӣн (1), бе̄гава (1), бидерэн (1), бисэ̄ (1), борӣтчаса̄н (1), бурурэн (1), все (1), дёромӣвкӣ (1), ды̄кэ̄сэ̄ (1), ёнан (1), ӣндерэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тар (8), аӈка̄кур (1), бадялакӣ (1), бӣ (1), бисэ̄тын (1), бусэ̄ (1), го̄тадӯ (1), дукувкӣ (1), дюкча̄дӯ (1), дяяран (1), ибдерӣ (1), ӣдӯ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Та̄дӯ эвэнкӣл бинэл.та̄дӯ
…бдё̄ннӯн хукэлэ̄сэ̄л тар абдӯндӯ.та̄дӯ
…ар умнэ̄, хэлэ, хурусэ̄ Хэвэкӣ тар.та̄дӯ
…̄ро̄вар, таре̄ тар хувулим, хувулим.та̄дӯ
…ча̄в впере̄д ахӣла̄н, тыма̄тнэ унэ̄та̄дӯ
…ӣндерэ та̄дӯ, эр хэргӯ дӯндэдӯ.та̄дӯ
…ӣ эмэкэ̄нэм, хувулбэтын тумнӣран».та̄дӯ
(скрыть контекст)

Форма та̄дӯ встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Букатырь (2012)1
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)5
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)4
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)7
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)4
Итого43