Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…мнэ̄ умун ма̄та̄ баян бэелэ̄ эмэчэ̄.умнэ̄
…ча хэгдыгӯл бэелдӯви туюнмэ о̄ча̄.умнэ̄
…чэ̄тын, умнэ̄ дёлолди гарада̄ча̄тын.умнэ̄
…умӯхӣвэ о̄дярӣватын тӯрэ̄тчэчэ̄.умнэ̄
…никсэ̄л, урӣкӣттулэ̄вэр мучӯча̄л.умнэ̄
…Епес городтӯ умнэ̄ эргэчӣн о̄ча̄н.умнэ̄
…дук Иса̄ктӯ ахӣян эмэвдэ̄н гунчэ̄.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62