Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: умнэ̄ (2), амим (1), амӣм (1), бӯ (1), буруйда̄дярас (1), бэгин (1), гундерэ-дэ̄ (1), гунӈэ̄тпэхун (1), гунӈэ̄тыхун (1), гунчэ̄л (1), гусэ̄н (1), до̄лчатчарактын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: дю̄л (2), исса̄тын (2), нуӈан (2), о̄ӈа̄тывун (2), тадӯ (2), ханӈӯктаса̄н (2), ханӈӯча̄ (2), амтара (1), бӣ (1), ва̄наватын-да̄ (1), гӯсэ̄н (1), дукувундӯви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…аватын са̄ра, мит-кэ тара̄ дэ̄птыкӣэ̄ва-кат эӈэ̄тыт гунэ; тар-да̄ бичэ̄лӣн…
… Иудея дӯннэдӯн, Иерусалӣмдӯ-да̄э̄вао̄нава̄н, Нуӈанма̄н тэлэвундӯ тыпкэ…
…кат Одё̄рӣл Дукувурдӯ Нуӈандулӣн,э̄вагуннэвэтын, упкатпа̄н нуӈардӯтын ты…
Нуӈан хирурӣ Елеасардукэ̄вао̄н о̄ӈа̄тпи ханӈӯдягин.
…̄нни элэ̄ эмэмэ̄ктэ бэе бинэ, мундӯэ̄вао̄рӣвавун нюӈнӣдэ̄ви некэденни-гӯ…
…н угискӣ ю̄вуксэ̄л, левил нуӈандӯнэ̄ва-кат эрӯвэ энэвэтын о̄ра ичэчэ̄л.
…̄, Соломон толкиндӯн эмэксэ̄, нуӈанэ̄ва-да̄ гэлэ̄рӣвэ̄н бӯӈэ̄тпи мэтэвчэ̄…
(скрыть контекст)

Форма э̄ва встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)4
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Итого57