Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: умнэ̄ (2), амим (1), амӣм (1), бӯ (1), буруйда̄дярас (1), бэгин (1), гундерэ-дэ̄ (1), гунӈэ̄тпэхун (1), гунӈэ̄тыхун (1), гунчэ̄л (1), гусэ̄н (1), до̄лчатчарактын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: дю̄л (2), исса̄тын (2), нуӈан (2), о̄ӈа̄тывун (2), тадӯ (2), ханӈӯктаса̄н (2), ханӈӯча̄ (2), амтара (1), бӣ (1), ва̄наватын-да̄ (1), гӯсэ̄н (1), дукувундӯви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ха̄ды̄л ханӈӯдяча̄л: «э̄вагундэ̄ви эе̄тчэрэн эр хитэнмэ гундер…
Ӣсӯс-ка нуӈандӯнэ̄ва-кат ча̄скӣ эчэ̄ гунэ.
…ви улгучэ̄нчэ̄-дэ̄, тарилдук ӈӣ-кэтэ̄ватолкитнава̄н эчэ̄ тыливкэ̄нэ.
О̄сип тармалдӯэ̄ватолкитнава̄н гунчэ̄: «Илан гарал — т…
…ула̄тын ю̄ксэ̄, ханӈӯча̄: «Эр Бэевээ̄вао̄налӣн буруйда̄дярас?»
…эгэрит экэл улгусэ̄нэ, эвкэ̄ хӣндӯэ̄ва-да улгусэ̄нмӯрэ».
…тур тадук умун алагӯмнӣ, Ӣсӯстӯэ̄вао̄рӣватын ичэмнэкил, Нуӈан амардуки…
(скрыть контекст)

Форма э̄ва встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)4
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Итого57