Частотность: 0,069% (84 употребления)

Наиболее частые левые соседи: бэе (3), бичэ̄н (2), доколо̄к (2), минтыкӣ (2), ӈэнэденэ (2), тар (2), алачиӈкитын (1), арчада̄вар (1), аха̄ктама (1), а̄чин (1), бай (1), бакалдыдяӈа̄хун (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ихиврӣ (2), сэвэкӣ (2), умун (2), хуруврэн (2), эр (2), аи-бэевэ (1), аха̄ктама (1), ахӣлаӈа̄т (1), ачиннивки (1), бакавки (1), бӣ (1), булта̄дерӣвэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-SG-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ӯ нонон гунмувчэ̄вэ до̄лдыча̄хун: «бэевээкэл ва̄ра; ва̄ча̄ бэе уӈкилдывундӯ…
…мэ̄рин ӈэ̄рӣвурвэ гача̄л, ахӣларӣбэевэарчада̄вар ю̄чэ̄л дя̄н хунӣлва урэд…
…уда дю̄дӯн Тарсадук Савил гэрбӣчӣбэевэханӈӯкал.
…лэдӯн Сэвэкӣ, Мэ̄нӈэчӣнми урэвнэ,бэевэо̄налӣн улгучэ̄нмучэ̄.
… дюлэдӯтын Минэ са̄рӣви гундерӣвэбэевэ, Бӣ ня̄н Няӈняды̄ Аминдӯви: «Нуӈа…
…ӈан бэгэдэ̄дэ̄н эхӣ хавата̄ра о̄ча̄бэевэ, сэктэвундӯ нэ̄ксэ̄л, эмувчэ̄л.
…уруйда̄ча̄л: ӈэ̄лумӯхӣвэ эчэ̄ о̄рабэевэСэвэкӣ эвкӣ кэхэгӣрэ — тарит Иов …
(скрыть контекст)

Форма бэевэ встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)1
Киӈгит (2012)1
Мэӈрундя-мата (1981)2
Ӈинакин бэе гиркӣн (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Со бэе Эринындя-мата (1981)2
Сулугды (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Чинанай Омолгичанын (1988)4
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)4
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
1
Итого79