Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ук адагача̄л, Нуӈанма̄н омӈочо̄л-да̄бэелвэбакакса̄, айда̄ви эр бугала̄ эмэчэ̄н…
…эел гунчэдерӣвэтын энэ хивӣна, СӣбэелвэСэвэкӣ хоктолӣн тэде̄мэт гиркуда̄т…
Нуӈан, таргачӣрбэелвэдявакса̄, хэгдыгӯмэ хирурӣлтыкӣ с…
…лтын сагдагӯлтын ӈӯӈнэ бидерӣтпэрбэелвэалагӯӈа̄тытын (Титтӯ Дукувун).
Ембут тэде̄дерӣлбэелвэмула̄нкаллу, гӣл
…ӣ Ахавтӯ Ва̄л тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣлбэелвэ, хуӈтул-дэ̄ сэвэкӣл тӯрэ̄рвэтын и…
…кэлэ̄ дагамакса̄, бучэ̄вэ эксэдерӣлбэелвэичэчэ̄: тар бэе умун на̄вун-ахӣ уму…
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100