Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…на̄н дӯннэдӯн Сихем гунмурӣ городдагадӯнбилчэ̄.
…путэдерэкин, чӣмэл ха̄ды̄лтын хоктодагадӯнтыкчэ̄л, тарилва дэгӣл, дэгиксэ̄л, …
Тарлаха хирурӣ Илий город уркэндагадӯнбихӣ хоктодӯ тэгэтчэчэ̄н.
…ундерэн: „Бӣ эр городтула̄-да̄, тардагадӯнбихӣл бикӣчилдулэ̄-дэ̄, нонон гунн…
Сэвэкӣ дю̄н тулгигэ̄дӯн уркэндагадӯн, Гуде̄й гэрбӣвдерӣ, умун доколо̄к…
Ӣсӯсдагадӯналагӯвумнӣлин, бэел-дэ̄ тэгэчэ̄лэ̄…
ИерусалӣмдагадӯнВипания гунмурӣ бикӣт бичэ̄.
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59