Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (2), биденэвэ̄н (2), нимӈа̄кэл (2), хула̄н (2), эр (2), акнӣлин (1), бимӣ (1), бинӣлӣви (1), биӈэ̄тын (1), бичэ̄ (1), бӯ (1), будэрӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: сӯ (3), ва̄дем (2), некэнэ (2), ханӈӯктаран (2), хэргӯ (2), эр (2), аминдӯвар (1), балдыдярӣватын (1), бӣ (1), буруйъя (1), бэелнӯн (1), гундеӈэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. как[CONJ]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тадӯ нуӈан дялдӯви гунчэчэ̄: «о̄н-ка бӣ о̄дям?
…ӈмэ̄н, бумӯк бэедӯ аява о̄нававун,о̄нбӯ нуӈанма̄н бэгэдэ̄нэвэвун мундук …
Хама̄ндӯи гӯсэ̄: «Нимӈа̄кэл,о̄нва̄дем нуӈанма̄н».
…андукин ханӈӯча̄: «Сагды̄ бинэ, бэео̄ння̄н балдыдяӈа̄н?
…̄вар эдэ̄вун дявӯчара алагӯвкӣ: «о̄нбӯ бэел мундӯ эрӯвэ о̄наватын дял…
Уӈко̄вул гӯсэ̄: «Ӯрэ̄нмэо̄н-мал ва̄мӣ на̄дэ.
Та̄дӯ тар атырка̄н гӯсэ̄: «Хула̄н,о̄нгӯндерэн этыркэ̄н?
(скрыть контекст)

Форма о̄н встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дюр Ганалчил (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)6
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)2
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Ха̄мэлкӣ Христофо̄р (2012)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)3
Итого60